Algemene Voorwaarden "Zin in Koken"

DEFINITIES

Aanbieder: de aanbieders van de Cursus, zijnde Universiteit Maastricht (gevestigd te Minderbroedersberg 4-6, 6211 LK Maastricht) en GGD Zuid-Limburg (gevestigd te Het Overloon 2, 6411 TE Heerlen).

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden Zin in Koken.

Cursusleider: degene die de Cursus feitelijk zal gaan geven aan de Deelnemers. De Cursusleider dient zich als Cursusleider in te schrijven via de Website en zal na inschrijving en acceptatie de cursusmaterialen ontvangen. De cursusleider kan tegelijkertijd de Projectleider zijn.

Projectleider: draagt zorg voor de organisatorische zaken, de uitvoering en financiering van de Cursus. De Projectleider dient zich via de Website in te schrijven als Projectleider. Na acceptatie zal de Projectleider de cursusmaterialen ontvangen.

Cursus: het geheel of delen van de cursus genaamd “Zin in Koken”, inclusief Cursusmateriaal.

Deelnemer: persoon die de kookcursus genaamd “Zin in Koken” volgt.

Cursusmateriaal: onder andere doch niet uitsluitend alle informatie op de Website en een online handleiding, alle informatie, opdrachten en recepten verband houdende met de Cursus.

Website: https://www.zininkoken.nl/

GEBRUIKSVOORWAARDEN

 1. Door inschrijving stemmen de Cursusleider, Projectleider en Deelnemer in met de inhoud en toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 1. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene voorwaarden van de Cursusleider, Projectleider en Deelnemer wordt door Aanbieder uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke algemene voorwaarden van de Cursusleider, Projectleider en Deelnemer doet aan het voorgaande niet af.
 1. Na inschrijving via de Website en acceptatie door de Aanbieder ontvangt de Cursusleider en/of de Projectleider een gebruikersnaam en toegangscode. Deze zijn strikt persoonlijk en gekoppeld aan de betreffende Cursusleider en/of Projectleider. Het is de Cursusleider en/of Projectleider niet toegestaan om deze gegevens aan derden te verstrekken of om anderen dan de betreffende Cursusleider en/of Projectleider gebruik te laten maken van het betreffende account.
 1. Enkel na de inschrijving via de Website en acceptatie door de Aanbieder heeft een Cursusleider en/of Projectleider het recht om de Cursus te geven aan zijn/haar doelgroep.
 2. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade (o.a. doch niet uitstluitend direct, indirect, materieel, immaterieel, letlselschade, economische schade, zaakschade, vertragingsschade, vervangingsschade en gevolgschade) of nadeel die ontstaat als gevolg van de Cursus. Hieronder wordt o.a. doch niet uitsluiten verstaand de aanwezigheid of afwezigheid van informatie, de aanwezigheid van misinformatie, een onjuistheid ofenige fout (in de ruimste zin van het woord) op de Website, in het Cursusmateriaal en (in de ruimte zin van het woord) in de Cursus. Het vorengaande geldt niet indien de schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Aanbieder.
 1. De Cursus is auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan de Cursus en het Cursusmateriaal zonder schriftelijke toestemming van de Aanbieder:
  1. Te gebruiken voor een ander doel dan het geven van de Cursus waarvoor uitdrukkelijk door de Aanbieder toestemming is verleend;
  2. Te gebruiken voor een ander doel dan het volgen van de Cursus waarbij het wel is toegestaan de recepten voor niet commercieel thuisgebruik te gebruiken;
  3. Onder een andere naam te gebruiken;
  4. Te openbaren;
  5. Te veranderen;
  6. Te kopiëren;
  7. Te verspreiden aan een ander dan een Deelnemer;
  8. Te verkopen;
  9. Aan een derde in gebruik te geven.
 1. De Cursusleider en/of Projectleider zal de Cursus gebruiken in conformiteit met aanwijzingen van de Aanbieder zoals vermeld op de Website of anderszins door de Aanbieder gecommuniceerd. De Cursusleider en/of Projectleider zal te allen tijde de naam van de Cursus vermelden indien gebruik wordt gemaakt van de Cursus.
 1. Cursusleiders zullen er zorg voor dragen dat de Cursus die zij geven actueel is en zullen geen informatie die/Cursusmateriaal dat van de Website is verwijderd gebruiken.
 1. Aanbieder verstrekt geen garanties omtrent de juistheid en toepasselijkheid van het Cursusmateriaal. Eveneens verstrekt de Aanbieder geen garantie met betrekking tot (ongestoorde, dan wel voortdurende) toegang tot de Website, noch het up-to-date houden van de Website en/of de Cursus.
 1. Aanbieder kan te allen tijde de toegang tot de Website staken, beperken of tijdelijk onderbreken zonder schadeplichtig te zijn als gevolg hiervan.
 1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 1. Alle geschillen naar aanleiding van, of voortvloeiend uit de Cursus, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg.
 1. Aanbieder behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van kracht zijn veertien (14) dagen na schriftelijke (daaronder begrepen elektronische) mededeling hieromtrent.

Vragen

Stel uw vragen via: info@zininkoken.nl 

Search