Privacyverklaring “Zin in Koken”

Deze privacyverklaring heeft specifiek betrekking op de werkzaamheden horende bij het onderzoek “Zin in Koken”. Voor deze verwerking zijn de Universiteit Maastricht (UM) en GGD Zuid-Limburg gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke, maar fungeert de UM als eerste aanspreekpunt.

De UM heeft ook een algemene privacyverklaring, welke je kunt vinden op http://www.maastrichtuniversity.nl. Hier en daar zal er worden verwezen naar deze algemene privacyverklaring voor meer informatie.

De privacyverklaring van de GGD Zuid-Limburg kun je vinden op: https://www.ggdzl.nl/over-de-ggd/privacy/

Contactgegevens
Heb je vragen over onze privacyverklaring, wil je meer weten over hoe de UM omgaat met persoonsgegevens of heb je misschien een klacht, dan kan je terecht bij:

Universiteit Maastricht
T.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming
Postbus 616
6200 MD Maastricht
privacy@maastrichtuniversity.nl

Je kunt de Functionaris voor Gegevensbescherming van de UM bovendien rechtstreeks bereiken via fg@maastrichtuniversity.nl.

Welke persoonsgegevens de UM verwerkt
In het kader van het onderzoek “Zin in Koken” kan de UM persoonsgegevens verwerken.
Het onderzoek “Zin in Koken” houdt in dat een professional of vrijwilliger toegang krijgt tot informatie en materialen die nodig zijn om zelf cursusleider of projectleider “Zin in Koken” te worden en de cursus zelfstandig gaan verzorgen binnen zijn doelgroep of kennis horende bij de cursus in aangepaste vorm delen met zijn doelgroep. Het cursusmateriaal is afkomstig van het onderzoek “Zin in Koken”.

Van de cursisten die deelnemen aan de door de cursusleider verzorgde cursus zullen door de UM geen persoonsgegevens worden verwerkt. Wel heeft de UM inzage in de reacties die de deelnemers geven via een Padlet. Voor de privacyverklaring van Padlet zie: https://padlet.com/about/privacy

De UM zal enkel de volgende persoonsgegevens van de cursus-/projectleider verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Telefoonnummer (optioneel);
  • Provincie;
  • E-mailadres;
  • Organisatie waar de cursus-/projectleider werkzaam is (optioneel);
  • Gegevens die worden ingevuld in evaluatievragenlijsten als onderdeel van het “Zin in Koken” onderzoek;
  • Gegevens die worden gedeeld tijdens interviews als onderdeel van het “Zin in Koken” onderzoek of e-mailcommunicatie of telefonische communicatie als onderdeel van helpdesk ondersteuning;
  • Gegevens die worden ingevuld in het contactformulier.

De UM verkrijgt deze gegevens rechtstreeks van de cursus-/projectleider.


Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens van gevoelige aard. Bijvoorbeeld gegevens waaruit jouw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond of jouw seksuele geaardheid blijkt. Daarnaast zijn gegevens over je gezondheid, genetische gegevens of biometrische gegevens waarmee je geïdentificeerd kan worden (zoals een vingerafdruk) eveneens bijzondere persoonsgegevens.

De UM verwerkt bijzondere persoonsgegevens wanneer dit wettelijk is toegestaan, je deze gegevens zelf kennelijk openbaar hebt gemaakt of expliciete toestemming hebt gegeven om deze persoonsgegevens te verwerken.

In het kader van de werkzaamheden voor “Zin in Koken” heeft de UM niet als doel om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Echter, het kan incidenteel wel gebeuren, bijvoorbeeld wanneer je deze gegevens ongevraagd kenbaar maakt. De UM gaat zorgvuldig om met de gegevens.

Doeleinden
UM verwerkt bovenstaande persoonsgegevens om de “Zin in Koken” cursus en materialen te kunnen optimaliseren en door ontwikkelen om blijvend en bedoeld gebruik van “Zin in Koken” te kunnen faciliteren, waar nodig middels additioneel onderzoek.

Verwerkingsgrond
Wanneer de UM jouw persoonsgegevens verwerkt, dan wordt deze verwerking gebaseerd op een verwerkingsgrond. Een verwerkingsgrond is de reden waarom persoonsgegevens worden verwerkt.

De meeste verwerkingen van persoonsgegevens door “Zin in Koken” worden uitgevoerd omdat jij daar toestemming toe hebt gegeven. Je hebt altijd het recht deze toestemming in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft overigens geen terugwerkende kracht.

Daarnaast worden bepaalde persoonsgegevens verkregen ter behartiging van het gerechtvaardigde belang van de UM. Het gaat hierbij om persoonsgegevens zoals je IP-adres tijdens je bezoek aan de website van https://www.zininkoken.nl/. Voor het onderzoek “Zin in Koken” is een goed werkende en goed bezochte website van het grootste belang, waardoor het gebruik van de website gemonitord wordt.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden door de UM niet langer bewaard dan noodzakelijk is om het doel van de verwerking te realiseren of om te voldoen aan een wettelijke plicht.

Inactieve cursus-/projectleiders worden eens per drie jaar herinnerd aan het gebruik van de “Zin in Koken” website. Startend vanaf oktober 2022 . Indien de UM binnen een maand geen reactie heeft gekregen van de inactieve cursus-/projectleider, zullen de persoonsgegevens en het account gedeactiveerd worden.

Cursus-/projectleiders hebben de mogelijkheid om het account voor de “Zin in Koken” website zelf op te zeggen. Na beëindiging zullen je persoonsgegevens worden verwijderd.

Ontvangers van persoonsgegevens
Binnen de UM zijn er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat enkel de personen die je persoonsgegevens moeten verwerken toegang daartoe hebben.

Statistieken met betrekking tot het gebruik van de website https://www.zininkoken.nl/ worden middels Google Analytics verzameld. Google Analytics is ingesteld om zo min mogelijk persoonsgegevens te verzamelen. Gebruiksstatistieken worden gedurende 50 maanden bewaard.

De website https://www.zininkoken.nl/ wordt gehost door een derde partij. Met deze partij heeft de UM duidelijke afspraken gemaakt over de veilige verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie over hoe deze partij omgaat met privacy is te vinden op https://www.metaregistrar.com/wp-content/uploads/2018/05/Information-Security-Policy-Metaregistrar.pdf

Website
De “Zin in Koken”-website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst op het moment dat je pagina’s van de “Zin in Koken”-website opvraagt. Wanneer je de website op een ander moment weer bezoekt, kan de informatie die in de cookie zit opgeslagen weer door de servers van de UM worden uitgelezen. De website van “Zin in Koken” gebruikt cookies, net zoals vrijwel alle websites, om je de best mogelijke gebruikservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt.

De “Zin in Koken”-website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat jij gebruik kan maken van de website (functionele cookies) en analytische cookies, om inzicht te krijgen in het gebruik van de website.

Wanneer je de website van “Zin in Koken” bezoekt is er sprake van een beveiligde verbinding tussen jouw device en de “Zin in Koken”-website.

Jouw rechten
De privacywetgeving geeft jou een aantal rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Deze rechten staan hieronder kort benoemd. In de algemene privacyverklaring op www.maastrichtuniversity.nl vind je meer informatie over elk van deze rechten en hoe je deze rechten uitoefent.

Je hebt het recht op inzage, correctie en uitwissing van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht de verwerking te laten beperken, je gegevens over te laten dragen aan een andere partij en het recht om bezwaar te maken wanneer er wordt verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang.

Wanneer je een van de onderstaande rechten wilt uitoefenen kan je daarvoor schriftelijk contact opnemen met privacy@maastrichtuniversity.nl of rechtstreeks met functionaris voor gegevensbescherming via fg@maastrichtuniversity.nl.

Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de UM, kun je hierover contact opnemen met de UM via bovenstaande contactgegevens. Je hebt bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) kun je lezen hoe je dat moet doen.

Vragen

Stel uw vragen via: info@zininkoken.nl 

Search